Skenar

 

Co je to skenar terapie?
Podle materiálů časopisu "Medicína pro profesionály" duben 2004.


             SKENAR terapie není univerzální prostředek k léčbě všech nemocí ale její výsledky jsou přesvědčivé a nepopiratelné. Působení přístroje SKENAR je především zaměřené na normalizaci narušených funkcí organismu, jeho hlavním úkolem je zajistit harmonii v organismu a stimulovat jeho obranné schopnosti, skryté a nevyužité rezervy.

          Působení přístrojem se provádí krátkodobými nízkofrekvenčními signály kdy nastává kontakt elektrody s kůží. Hodnoty působícího signálu se stanoví automaticky, na základě působení biologicky reverzního spojení s organismem.

          Pro živý organismus je pokožka informačním polem, kam se přenášejí údaje o stavu orgánů a tkání. Na pokožce je hlavním periferním informačním elementem biologicky aktivní bod (BAD - biologický aktivní bod), který je citlivější na jakýkoliv vnější podnět. Protože mezi pokožkou, orgány a soustavami existuje vzájemné propojení, narušení jejich funkcí a stavu se bezpodmínečně, odpovídajícím způsobem, odráží na pokožce. V důsledku toho se pokožka stává informačním polem, které přenáší údaje stavu nemocného orgánu.

          Vztahy ovlivňují pokožku, dostáváme možnost ovlivňovat vnitřní nemocné orgány a funkční soustavy. Současné klinické výzkumy potvrzují, že porušení funkce nějakého orgánu se může normalizovat odpovídajícím působením na určité oblasti povrchu lidského těla.

          Lidský mozek řídí tkáně a orgány prostřednictvím elektrických impulsů a víme, že ovlivnit organismus, vnitřní orgány a nervovou soustavu je možné prostřednictvím pokožky a to pomocí elektrických impulsů, které jsou organismu příbuzné.

          Právě SKENAR má schopnost generovat takové elektrické impulsy, které jsou fyziologický podloženy a blízké impulsem, putujícím do mozku. Během SKENAR terapie na pokožku působí zvláštní elektrické impulsy, které se mění v případě změny stavu pokožky a v organismu vyvolávají reakce zaměřené na regeneraci ztracených funkcí. Impulzy regulující rozladěnou soustavu organismu, tím SKENAR dostává vše do stavu normálu, co je schopno se regenerovat.

          Uzdravení se realizuje prostřednictvím regenerace a harmonizace vlastních rezerv organismu a ne na úkor potlačení ochranně-přizpůsobivých mechanismů (důsledkem čeho bývají ještě těžší onemocnění nebo dlouhodobé léčení hlavního onemocnění).
Princip působení přístroje je založen na tvorbě neuropodobného impulsu, forma jehož se druhově mění vlivem reakce organismu. Tyto změny druhů kopírují činnost mozku v patologické zóně.

          Impulsy zformované takovýmto způsobem tisíc násobně zvětšují výrobu vodních ekvivalentů Nukleové kyseliny, DNK, RNA, bílků, lipidů. Tyto ekvivalenty imitují biologicky aktivní látky a téměř okamžitě se distribuují prostřednictvím krve do celého organismu. V konečném důsledku nastává stejně rychlá regenerace ztracených funkcí.

          V živém organismu se informace o struktuře aktivních látek nachází pouze v DNK, tzn. jsou to výchozí kódy před onemocněním. Výsledky výzkumů prokázaly, že v určitých podmínkách DNK je svérázná anténa, která přijímá signály z vnějšího prostředí. Obvyklé chaotické výkyvy DNK, které se dají zaregistrovat metodou laserové korelační spektroskopie, mají na grafu podobu složité sinusoidy. Avšak když vzniká soustava umělých příkazů, DNK se stává rozumnou: na grafu vidíme umělou trapézoidnú funkci.
 

          Lidský organismus můžeme zkoumat jako soustavu s množstvím navzájem podřízených určitých hierarchických vertikál, spojení. Tato soustava s množstvím reverzních spojení je napůl otevřená do venkovního prostředí. Mezi biologickou soustavou a okolním prostředím
existuje nestála výměna hmoty, energie a informace. Podmínky vnějšího prostředí se mění mnoha způsoby a zejména stále. Někdy tyto podmínky vyžadují hraniční napětí adaptačních schopností člověka. Současně je však lidský organismus nejbohatší informační soustavou.

          Kromě toho, každá funkční soustava živého organismu - od centrální nervové soustavy až po buňky a části buněk - zahrnuje řídící, prováděcí a kontrolní elementy se soustavou reverzního spojení. Řízení jakékoli soustavy se může realizovat formou změny jejího
struktury nebo podmínek fungování.

          První způsob je velmi složitý. Použití přístroje SKENAR - to je druhá cesta, cesta řízení soustav. Je zaměřena na regeneraci optimální činnosti buněk, tkání, orgánů a soustavy celého organismu. Často překvapuje představa, jako živý organismu dosahuje nečekané výsledky ve složitých regulačních procesech. Důležitou roli v tom hraje pokožka. A především zóny pokožky se zvýšenou fyziologickou aktivitou se využívají k léčení různých onemocnění pomocí metody SKENAR terapie.

          Změny v organismu jsou možné na energetické a informační úrovni.

          Objekt vlivu v tomto případě může být soustava a také spojení soustav. Informační způsob vlivu je nejpřesnější a univerzální, protože v určitém rámci umožňuje řídit energetické, humorální a jiné procesy.

          Pokožka má výjimečnou vlastnost současně spojovat funkci mnohonásobného informačního čidla a také přijímače různorodých fyzických signálů. Například, pokožka přijímá signály jako je mechanické dráždění (jehla a masáž) nebo tepelné působení, elektrické proudění,
magnetické pole, biopole, laserový paprsek nebo ultrazvuk. Jako příjemce vnější informace je pokožka schopna přijmout takovou informaci v podobě elektrických, optických, tepelných, chemických, magnetických, mechanických a jiných signálů, prvotně ji zpracovat, zformovat
příslušné signály v kódované podobě a odeslat ji do soustavy, která řídí lidský organismus.

          Z hlediska SKENAR terapie je nejvýznamnější přenos informace v podobě elektrických signálů a přenos prostřednictvím mezibuněčných štěrbinových kontaktů. Iritátor je velmi malý. Jeho energie není rovnocenná co do velikosti rozsahu reakce organismu - celkové reakce organismu. Vysvětluje se to tím, že pokožka během přijímání informace je jakoby vstupním řetězcem vysoce citlivého zesilovače síly, jakým je živý organismus.

          Jak dokázali fyziologové, retikulární formace, která se nachází v centru mozku - našem energetickém centru, zesiluje signály, které přicházejí do organismu a mají libovolný původ. Hladina vstupního signálu je zanedbatelná, ale protože je to řídící signál, vyvolává
značné energetické změny v lidském organismu, v ekvivalentní schématu kde se nacházejí vlastní silné zdroje energie (již zmiňovaná retikulární formace). Je známo, že v případě narušení činnosti jakéhokoli orgánu, pokožka v dané části mění svou elektrovodivosť, objem, teplotu. Zvyšuje se citlivost pokožky - při dotyku je bolestivá. Tato variabilita signálů při vstupu a výstupu pokožky mluví o dokonalosti vytvořených přírodních ústrojí.

          Lidstvo, po tom, jak získalo neuvěřitelné možnosti spojené s automatizací procesů zpracování informací pomocí současných počítačů, je bezpochyby schopné hluboce zkoumat informacemi, které vyšle lidský organismus a vypracovat efektivní nemedikamentózne
způsoby léčby. Zpravidla biologické jevy jsou doprovázeny elektrickými body s velmi malým napětím. S cílem ovlivnit biologické procesy v organismu, je logické používat elektrické signály v podobě mikro napětí, které se svými parametry blíží k napětí provázejícímu biologické procesy. Elektrický mikro ampérovou proud, refl exne ovlivňující na centrální nervovou soustavu poskytuje možnost zasáhnout do životních procesů na úrovni buněk pomocí stimulace a zpomalení, přenosem nábojů nebo iontů a někdy formou likvidace nebo vytvoření jednotlivých buněčných formací.

          Na takové působení se používají různé přístroje, které umožňují získávat stále nízko mikro ampérovou napětí a střídavý proud s určitou frekvencí a intenzitou. Na rozdíl od tohoto, SKENAR terapie působí na lidský organismus impulsním napětím, které je blízké biologickým impulsem.

          Přitom je nejdůležitější zajištění harmonie životních funkcí organismu a stimulace jeho obranných sil se zapojením ještě zatím neaktivovaných rezerv člověka. Třeba mít na paměti, že náš organismus je naprogramován tak, aby byla zachována jednota při zachování homeostázy, tj. harmonického zabezpečení činnosti orgánů a soustav. Metoda je efektivní především při léčbě funkčních onemocnění. Neočekávané úspěchy SKENAR terapie při léčba nejrůznějších akutních a chronických onemocnění se z vědeckého hlediska
těžko vysvětluje. Avšak fakta svědčící o uzdravení jsou nezpochybnitelné.


Je možné, že tomu napomáhá následující:

1. V lidském organismu se informace přes nervovou soustavu odevzdává v podobě bipolárních krátkých impulsů elektrického proudu bez konstantní trvalé.
2. Pokožka a lidské smyslové orgány jsou informačním polem, které spojuje vnější prostředí a nejsložitější procesy, probíhající v útrobách lidského organismu.
3. Na lidský organismus můžeme dívat jako na hierarchickou soustavu s množstvím reverzních spojení, stávajících na všech úrovních a ve vztahu podřízenosti vertikálním i horizontálním směrem. To zajišťuje organismu procesy samoregulace, spojení s vnějším prostředím a schopnost reagovat na něj.
4. Hlavním cílem vnitřního prostředí organismu - je zachování své stálosti (Homeostázy).

5. Z toho logicky vyplývá, že na pohyblivou soustavu lidského organismu (když je třeba jí pomoci) třeba působit stejnou samoregulačních pohyblivou soustavou, jakou pro organismus lze je přístroj SKENAR.

          Efektivita mono SKENAR terapie je 95% (přičemž v 65% případech se daří dosáhnout úplné klinické uzdravení av 30% - se projevuje kladná dynamika). V průměru se dosahuje trojnásobné zrychlení uzdravení při všech druzích onemocnění. Například, pokud je léčba
vředového onemocnění léky 3 týdny, SKENAR odstraňuje žaludeční vředy nebo vředy na dvanáctníku bez použití léků v době od 5 do 7 dnů.

          Účinky SKENAR terapie: normalizace narušených funkcí, zrychlení průběhu a snížení projevu palotogických procesů, podstatné zlepšení celkového stavu včetně subjektivního, působení proti bolesti, imunostimulační, protizánětlivé působení, snížení horečky, zmenšení otoků, antiparazitární účinky, proti alergické, kladné výsledky při cévních onemocněních (zlepšení krevního oběhu), normalizace látkové přeměny, zlepšení lymfodrenáže, omlazování vnější a vnitřní, zlepšení spánku a emočních projevů a mnohé jiné.

          Je možné, že přístroj SKENAR představuje praktické přetavení názorů, idejí a hypotéz týkajících se lidského organismu, které obhajují společnou teorii vzniku onemocnění.

          Dvě analogické soustavy - lidský organismu a přístroj SKENAR - harmonicky spolupůsobí. Hlavní složkou je samozřejmě lidský organismus, který diktuje a přístroj SKENAR plní jeho příkazy a pomáhá organismu.

          Našli vzájemné porozumění a je možné, že právě v tomto spočívá příčina úspěchu léčby mnoha onemocnění a patologických stavů pomocí přístroje SKENAR.


          Všechna práva vyhrazena, při použití je nutné uvádět zdroj.

          Přeložil: Luděk Špaček